Farmblue Ventures » Simone Meccheri logo

Our Porfolio


Here is the logo I made for the chef Simone Meccheri

Top